مدیران و کارکنان

مدیرعامل: مهندس مهران عباسی انارکی

مدیر امور اداری و مالی: علی عرفانی
مدیر روابط عمومی: سارا خداکرمی
مدیر پشتیبانی: باقر افروزی

سرپرست تالارها: سارا حیدری
سرپرست سالن‌های سینما: آیت الله ملک نیا
سرپرست آرشیو: هانیه تقی زاده