مدیران و کارکنان

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره: مهندس مهران عباسی انارکی

مدیرروابط عمومی و مشاور مدیرعامل: سپیده حیدرآبادی
مدیر امور اداری و مالی: علی عرفانی
مدیر پشتیبانی: باقر افروزی
مدیرنمایشگاه ها: سارا حیدری
سرپرست سالن‌های سینما: آیت الله ملک نیا
سرپرست آرشیو: هانیه تقی زاده