اطلاعات تماس مدیریت

 مدیرعامل: علیرضا قاسم خان

مسئول دفتر: مریم رمضانی
 
تلفن مستقیم مدیریت : 22725880 (021)
نمابر  :  22725881 (021)
پست الکترونیکی : ceo@cinemamuseum.ir