نمایشگاه ارامنه

 ارامنه از آغاز پیدایش سینما در ایران نقش موثری را در بهره برداری از این هنر-صنعت ایفا کرده اند. نخستین فیلم های سیاحتی ایران توسط ارامنه فیلمبرداری شده است. این اتاق به منظور یادآوری نقش موثر ارامنه در سینمای ایران راه اندازی شده است.