زیرگذر تاریخ

 آگاهی از نخستین کوشش های بشری در شرق برای ثبت جنبش و حرکت با مشاهده دستگاه نمایش مولاژ جام بز جهنده(2000 سال پیش از میلاد) و همچنین موفقیت آنان در کشف قوانین حاکم بر نمایش تصاویر با مشاهده اتاق تاریک(قرن دوازده میلادی )، می تواند تجربه ای متفاوت برای بازدید کنندگان این بخش از موزه سینما تلقی شود. آگاهی از تئاتر سایه ها که در چین و هند دیرینه ای به تاریخ میلادی دارد از دیگر بخش های این نمایشگاه است.همچنین مشاهده نخسین تصویر سازی های ایرانیان(با عنوان نگاره ها بنیان بیان تصویری) برای روایت شاهنامه فردوسی و روایت های دینی ازدیگرجذابیت های های این نمایشگاه به شمارمی رود