کتابخانه ها

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران    www.nlai.ir
کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی    www.ical.ir
موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک     www.malekmuseum.org
کتابخانه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی     www.aqlibrary.org
دانشگاه هنر     www.art.ac.ir
دانشگاه تهران    www.ut.ac.ir
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران     www.library.ut.ac.ir
مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی    www.rcirib.ir
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران     www.ilisa.ir
خانه کتاب ایران     www.ketab.ir
کتابخانه دیجیتال جهانی     www.wdl.org
آی کتاب (قدیمی ترین مرکز فروش اینترنتی کتاب ایران)     www.iketab.com