اطلاعات تماس سینما

سینما فردوس و سینما توگراف

همه روز بجز ایام سوگواری
سانس های سینما فردوس: 12، 13:30، 15، 17، 19، 21
سانس های سینما توگراف: 12، 13:30، 15:15، 16:45، 18:20، 20، 21:30

cinema@cinemamuseum.ir

تلفن گویای سینما: 22723535 (021)
رزرو اینترنتی: www.cinematicket.org

بهای بلیت :

- سالن توگراف ( ظرفیت 205 نفر)
همه روزه: 100000 ریال
سه شنبه ها: 50000 ریال

- سالن فردوس (ظرفیت 109 نفر)
همه روزه: 100000 ریال
سه شنبه ها: 50000 ریال

        سینما فردوس
                                        
 
                                                     سینما توگراف